PAGE TOP

経営健全化計画

松江市自動車運送事業経営健全化計画

お客様に支持される公共交通を安定的に提供していくために、 「経営基盤の確立」と「一層のサービス向上」、
「組織の活性化」、「行政との連携強化」を本経営健全化計画に沿って進めて参ります。

第2次経営健全化計画の進行管理(平成30年度)について

第2次経営健全化計画の進行管理(平成29年度)について

第2次経営健全化計画の進行管理(平成28年度)について

第2次経営健全化計画の進行管理(平成27年度)について

松江市自動車運送事業経営健全化計画(第2次計画)【平成26~30 年度】(概要版)

松江市自動車運送事業経営健全化計画(第2次計画)【平成26~30 年度】